تخفیف های روزانه شهر شیراز

پیشنهاد ویژه ما برای شما

مسابقه کارتینگ در پیست کارتینگ شهر
هیجان و لذت سرعت را در بزرگترین پیست کارتینگ جنوب کشور تجربه کنید همراه با ۳۶٪ تخفیف تنها با پرداخت ۱۶۰۰۰ تومان بجای ۲۵۰۰۰تومان
مسابقه کارتینگ در پیست کارتینگ شهر مسابقه کارتینگ در پیست کارتینگ شهر
مسابقه کارتینگ در پیست کارتینگ شهر مسابقه کارتینگ در پیست کارتینگ شهر
مسابقه کارتینگ در پیست کارتینگ شهر مسابقه کارتینگ در پیست کارتینگ شهر
مسابقه کارتینگ در پیست کارتینگ شهر مسابقه کارتینگ در پیست کارتینگ شهر
%٣۶
Off
٢۵,٠٠٠ تومان
١۶,٠٠٠
کارتینگ شهر
٨۶۴ خرید انجام شده
خرید