Shiraztakhfif Free In Googleplay & Bazar
دانلود اپلیکیشن

تخفیف های روزانه شهر شیراز

پیشنهاد ویژه ما برای شما

آزمایش تمپانومتری
آزمایش تمپانومتری در مرکز شنوایی سنجی زمزمه همراه با ۵۰٪ تخفیف و پرداخت ۱۵۰۰۰ تومان به جای ۳۰۰۰۰ تومان
آزمایش تمپانومتری آزمایش تمپانومتری
آزمایش تمپانومتری آزمایش تمپانومتری
آزمایش تمپانومتری آزمایش تمپانومتری
آزمایش تمپانومتری آزمایش تمپانومتری
%۵٠
Off
٣٠,٠٠٠ تومان
١۵,٠٠٠
مرکز شنوایی سنجی زمزمه
٢ خرید انجام شده
خرید