تخفیف های روزانه شهر شیراز

پیشنهاد ویژه ما برای شما

انجام تست و مشاوره سمعک
انجام تست سمعک توسط کارشناس شنوایی سنجی در کلینیک شنوایی طنین همراه با ۵۰٪ تخفیف و پرداخت ۲۱۰۰۰ تومان بجای ۴۲۰۰۰ تومان
انجام تست و مشاوره سمعک انجام تست و مشاوره سمعک
انجام تست و مشاوره سمعک انجام تست و مشاوره سمعک
انجام تست و مشاوره سمعک انجام تست و مشاوره سمعک
انجام تست و مشاوره سمعک انجام تست و مشاوره سمعک
%۵٠
Off
۴٢,٠٠٠ تومان
٢١,٠٠٠
۴ خرید انجام شده
خرید