تخفیف های روزانه شهر شیراز

پیشنهاد ویژه ما برای شما

پکیج چلو جوجه با سالاد و نوشابه
پکیج چلو جوجه با سالاد و نوشابه در سفره خانه سنتی شایورد همراه با ۵۰٪ تخفیف پرداخت ۱۱۵۰۰ تومان به جای ۲۳۰۰۰ تومان
پکیج چلو جوجه با سالاد و نوشابه پکیج چلو جوجه با سالاد و نوشابه
پکیج چلو جوجه با سالاد و نوشابه پکیج چلو جوجه با سالاد و نوشابه
پکیج چلو جوجه با سالاد و نوشابه پکیج چلو جوجه با سالاد و نوشابه
پکیج چلو جوجه با سالاد و نوشابه پکیج چلو جوجه با سالاد و نوشابه
%۵٠
Off
٢٣,٠٠٠ تومان
١١,۵٠٠
سفره خانه سنتی شایورد
٧٢ خرید انجام شده
خرید